Primary Schools – Wales

Live INSET Sessions

We understand how difficult it can be to for staff to make it out to external courses, so we therefore offer an INSET service, providing realistically-priced expert music training in your own school for the benefit of all your staff. Choose from one of our package options, or contact us to design your own bespoke training.

Rydym yn deall pa mor anodd y gall fod i staff fynd ar gyrsiau allanol, felly rydym yn cynnig gwasanaeth HMS, gan ddarparu hyfforddiant cerddoriaeth arbenigol am bris realistig yn eich ysgol eich hun er budd eich holl staff. Dewiswch o un o'n hopsiynau pecyn, neu cysylltwch â ni i ddylunio eich hyfforddiant pwrpasol eich hun.

NEW and best-selling INSET topics for 2024-25 include:

 • Planning Music within the Expressive Arts Curriculum
 • Confidence in Primary Music
 • Vocal Confidence for Non-Singing Teachers
 • Developing Core Skills in Music
 • Learn to Read Music Notation in 1.5 hours!
 • Devising Composing activities for primary pupils
Fees: Full Day: £395. Half Day: £295. Twilight: POA. Travel surcharges apply.

Curriculum Design

We offer a range of curriculum design services carried out by experienced consultants who have worked on many individual school curriculums and national and international resources such as the Kapow Primary Music Curriculum, the pBuzz KS1 Music Curriculum, and the Pearson International Music Curriculum. We can audit your current curriculum and suggest improvements, help devise documentation such as progression of skills and assessment frameworks, or even write your entire curriculum for you from scratch! The process can be as collaborative or as hands-off as you would like, and we can complete the work on site or remotely to suit your requirements.

Rydym yn cynnig ystod o wasanaethau dylunio cwricwlwm a gyflawnir gan ymgynghorwyr profiadol sydd wedi gweithio ar sawl cwricwlwm ysgol unigol ac adnoddau cenedlaethol a rhyngwladol megis Cwricwlwm Cerddoriaeth Gynradd Kapow, Cwricwlwm Cerddoriaeth Cyfnod Allweddol 1 pBuzz, a Chwricwlwm Cerddoriaeth Rhyngwladol Pearson. Gallwn archwilio eich cwricwlwm presennol ac awgrymu gwelliannau, helpu i ddyfeisio dogfennaeth fel dilyniant sgiliau a fframweithiau asesu, neu hyd yn oed ysgrifennu eich cwricwlwm cyfan i chi o'r dechrau! Gall y broses fod mor gydweithredol neu mor ymarferol ag y dymunwch, a gallwn gwblhau’r gwaith ar y safle neu o bell i weddu i’ch gofynion.

Online Learning

Through our online learning platform we offer a range of interactive self-study CPD courses for primary music teachers on a variety of topics. These are priced at £9.99-£24.99 for 6 months’ access, and include a certificate on completion of a final optional assignment. View our online course menu here

Trwy ein platfform dysgu ar-lein rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau CLPL hunan-astudio rhyngweithiol ar gyfer athrawon cerdd cynradd ar amrywiaeth o bynciau. Pris y rhain yw £9.99-£24.99 am 6 mis o fynediad, ac maent yn cynnwys tystysgrif ar ôl cwblhau aseiniad dewisol terfynol.

Fees: £9.99-£24.99

Mentoring

We offer bespoke mentoring services from Open University certified music education mentors.

Adopting the ‘Reflective Model of Mentoring’, mentees are helped to identify their own areas for development during an initial one-to-one session (which may include lesson observation if the mentee requests this). Following the initial session, mentees are then offered follow-up email support to help them address their development aims.

The MES Mentoring approach is bespoke, and therefore differs according to each individual’s requirements. Listed below as a guide are some of the topics and areas that teachers commonly ask for support with, but these are by no means exhaustive.

Rydym yn cynnig gwasanaethau mentora pwrpasol gan fentoriaid addysg cerddoriaeth ardystiedig y Brifysgol Agored.

Gan fabwysiadu'r 'Model Myfyriol o Fentora', caiff y rhai sy'n cael eu mentora cymorth i nodi eu meysydd eu hunain i'w datblygu yn ystod sesiwn un-i-un gychwynnol (a all gynnwys arsylwi gwersi os yw'r mentor yn gofyn am hyn). Yn dilyn y sesiwn gychwynnol, cynigir cymorth e-bost dilynol i'r mentoriaid i'w helpu i fynd i'r afael â'u nodau datblygu.

Mae dull Mentora MES yn bwrpasol, ac felly mae'n wahanol yn ôl gofynion pob unigolyn. Isod, rhestrir rhai o'r pynciau a'r meysydd y mae athrawon yn aml yn gofyn am gymorth yn eu cylch fel canllaw, ond nid yw'r rhain yn hollgynhwysfawr o bell ffordd.

Mentoring support might include areas such as:

 • Planning for Musical Development
 • Assessment of Musical Progress
 • Resourcing
 • Developing extra-curricular activities
 • Planning performance events
 • Managing Peripatetic Staff
 • Supporting other staff in their own music teaching
 • Creating supportive music networks between schools
 • Identifying suitable CPD course opportunities

Fees: £100 per online session (Zoom, Facetime or Skype)

Demonstration Lessons & Team Teaching

We offer a range of demonstration lessons which give teachers the opportunity to observe an expert music leader working with their class. These sessions are bespoke and based on individual teachers’ needs, but might include opportunities to observe:
 • Teaching of creative activities
 • Development of children’s singing skills
 • Assessment of pupils’ musical skills

Each session ends with a feedback discussion to allow the teacher to ask questions and have assistance from the workshop leader to develop ideas for how they would replicate or adapt these approaches in their own practice.

Rydym yn cynnig ystod o wersi arddangos sy’n rhoi cyfle i athrawon arsylwi arweinydd cerdd arbenigol yn gweithio gyda’u dosbarth. Mae’r sesiynau hyn yn bwrpasol ac yn seiliedig ar anghenion athrawon unigol, ond gallent gynnwys cyfleoedd i arsylwi:

• Addysgu gweithgareddau creadigol

• Datblygu sgiliau canu plant

• Asesiad o sgiliau cerddorol disgyblion

Daw pob sesiwn i ben gyda thrafodaeth adborth i ganiatáu i’r athro ofyn cwestiynau a chael cymorth gan arweinydd y gweithdy i ddatblygu syniadau ar gyfer sut y byddent yn efelychu neu’n addasu’r dulliau hyn yn eu hymarfer eu hunain.

Fees: Full Day: £395. Half Day: £295. Travel surcharges apply.

Expressive Arts Curriculum Review

Get to grips with the Curriculum for Wales by booking a review with an experienced member of our team. We have extensive knowledge of how to plan, deliver and assess an expressive arts curriculum. We can help you refine and develop your curriculum to suit your individual school's needs.

Ewch i’r afael â’r Cwricwlwm i Gymru drwy archebu adolygiad gydag aelod profiadol o’n tîm. Mae gennym wybodaeth helaeth am sut i gynllunio, cyflwyno ac asesu cwricwlwm celfyddydau mynegiannol. Gallwn eich helpu i fireinio a datblygu eich cwricwlwm i weddu i anghenion eich ysgol unigol.

Fees: £395. Travel surcharges apply.